تور مجازی

خانه محقق الدوله


درباره خانه محقق الدوله

اوج شکوه معماری دوران قاجاریه در منزل زیبا وبزرگ محقق الدوله بادرود را بوضوح می توان لمس کرد .این بنای ارزشمند به همت حاج علی محمدمحقق الدوله درحدود یکصد سال پیش ساخته شده است .بنا دارای ایوان تابستانه وزمستانه است .حوضخانه،سردابه،بادگیر ،حمام خزینه ای وباغ متصل به خانه از ویژگی این بنای ارزشمند است .بنای منزل محقق الدوله به ثبت آثار تاریخی کشور رسیده ودرسال 1373 به همت فرزند برومند محقق الدوله (آقای دکتر حسنعلی محققی) بازسازی ومرمت گردیده است .درب این بنا برای بازدید دوست داران میراث گرانبار فرهنگی کشورهمیشه باز است.